Слободне наставне активности за 5. и 6. разред

 

 

Слободне наставне активности (у даљем тексту СНА) су део плана наставе и учења који школа планира Школским програмом и Годишњим планом рада. Ученици у сваком разреду, од петог до осмог, бирају један од три програма СНА који школа нуди што значи да ће сваки ученик током другог циклуса основног образовања и васпитања похађати четири различита програма.

Одабрани програми СНА су за ученика обавезни, а успех се изражава описном оценом и не утиче на општи успех.

Сврха СНА је да допринесу остваривању општих исхода образовања и васпитања, развијању кључних и општих међупредметних компетенција потребним за сналажење у свакодневном животу.

Програми СНА су тако конципирани да фаворизују активност ученика, повезивање њиховог школског и ваншколског искуства, учење путем решавања проблема, сарадњу и тимски рад, као и употребу савремених технологија у образовне сврхе.

Програми СНА реализују се комбиновањем различитих техника рада са ученицима, као што су: презентациjе, демонстрациjе, студиjе случаjа, симулациjе, играње улога, дебате, рад у малим групама, рад на проjектима, гледање и анализа видео прилога, креативне радионице, рад у групи на платформама за учење, повезивање са вршњацима из других школа или држава, гостовања стручњака, учење у другим установама, посете разним дешавањима, укључивање у акције… Потенцира се самосталност ученика у активном начину учења, а улога наставника је превасходно у томе да уведу ученике у тему, представе им кључне појмове садржаја и подстакну их на активност коју затим усмеравају, прате и вреднују.

МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ

Циљ учења слободне наставне активности Медијска писменост је да подстакне развој медијске културе ученика и допринесе јачању способности разумевања, деконструкције и креирања медијских садржаја, које ће ученику помоћи за даљи когнитивни, емоционални и социјални развој у савременом медијацентричном окружењу.

 

ТЕМЕ и кључни појмови садржаја:

 

ПОЈАМ И ФУНКЦИЈЕ МЕДИЈА

 • Медији и публика (корисници).
 • Традиционални медији (штампа, радио, телевизија, филм) и нови медији (интернет).
 • Улога и место медија у савременом друштву.
 • Медијске навике (Мој медијски дан).

ДЕКОНСТРУКЦИЈА И КОНСТРУКЦИЈА МЕДИЈСКЕ ПОРУКЕ

 • Медијски садржаји као конструкти стварности.
 • Деконструкција и конструкција медијских порука.

ОГЛАШАВАЊЕ

 • Комерцијални медијски садржаји у различитим медијима (рекламе, скривене поруке намењене пласирању одређених идеја, садржаја и животних стилова).
 • Профит као циљ оглашавања.
 • Утицај медијских садржаја на осећања, вредности и понашање публике – куповину и потрошњу.

МЕДИЈСКИ САДРЖАЈИ НА МОБИЛНИМ ДИГИТАЛНИМ ПЛАТФОРМАМА И ПРЕТРАЖИВАЊЕ НА ИНТЕРНЕТУ

 • Комуникација у дигиталном окружењу.
 • Поузданост и веродостојност информација на интернету.
 • Претраживачи „на мрежи” и агрегатори садржаја.
 • Вредновање и селекција доступних информација.
 • Персонализована претрага на Гуглу.
 • Анализа апликација на мобилном телефону.
 • Зависност од мобилних телефона.

 

ВЕЖБАЊЕМ ДО ЗДРАВЉА

Циљ учења слободне наставнe активности Вежбањем до здравља је да ученик овлада знањима, развије вештине и формира ставове и вредности од значаја за одговоран однос према сопственом здрављу, физичком вежбању и здравим животним навикама.

 

ТЕМЕ и кључни појмови садржаја

 

ВЕЖБАЊЕ, ЗДРАВЉЕ И ЖИВОТНА СРЕДИНА

 • Појам и врсте здравља, начини његовог праћења и чувања.
 • Утицај вежбања на здравље, раст и развој. Људско тело и вежбање – кости, зглобови, мишићи.
 • Специфичности вежбања у и ван спорта.
 • Правилно и неправилно вежбање.
 • Мотивација за вежбање и фактори који утичу на одустајање.
 • Када не треба вежбати.
 • Вежбање и имунитет.
 • Значај вежбања на чистом ваздуху.
 • Вежбање и очување животне средине.
 • Повреде при вежбању и прва помоћ.

ИСХРАНА И ВЕЖБАЊЕ

 • Исхрана као извор енергије.
 • Карактеристике основних животних намирница важних за вежбање.
 • Гојазност и мршавост – ризици и компликације.
 • Како и где се информишемо о здравом начину исхране. Производи који се рекламирају, а треба их избегавати.
 • Различите врсте дијета и њихови позитивни и негативни ефекти.
 • Правилна исхрана пре и после вежбања.

ВЕЖБАЊЕ И ФИЗИЧКИ ИЗГЛЕД

 • Идеал физичког изгледа некад и сад.
 • Правилно држање тела и физички изглед.
 • Претерана употреба дигиталних технологија и последице на здравље и физички изглед.
 • Утицај вежбања и здравих начина живота на физички изглед.

У ВЕЖБАЊУ ЈЕДНАКИ

 • Остваривање права детета на раст, развој, здравље, игру и дружење кроз вежбање прилагођено могућностима и потребама.
 • Доступност опреме и простора за вежбање.
 • Родна (не)равноправност у вежбању и спорту.
 • Вежбање после болести и повреда.
 • Значај вежбања за особе са сметњама у развоју и инвалидитетом и спортови.

 

МУЗИКОМ КРОЗ ЖИВОТ

Циљ учења слободне наставне активности Музиком кроз живот је да ученик развија стваралачко и креативно мишљење кроз практичан рад, мотивацију, интeлeктуaлни, сoциjaлни, eмoциoнaлни и мoрaлни рaзвoj, свест о сопственом здрављу, опажање, осетљивост за естетику, радозналост и самопоуздање како би био оспособљен за креативно решавање проблема и имао одговоран однос према очувању уметничког наслеђа и културе свога и других народа.

ТЕМЕ и кључни појмови садржаја програма

 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

 • Проширивање знања о музичким елементима.
 • Изражајна својства динамике.
 • Врста, карактер и примена темпа.
 • Тон: боја и текстура.
 • Ритам: дводелни, троделни, четвороделни и мешовити.
 • Повезивање звука и ритма.
 • Примена динамике, темпа и ритма у свакодневном животу
 • Проширивање искуства ученика у коришћењу различитих музичких средстава за рад у процесу музичког изражавања и обликовања.
 • Индивидуално и групно певање. Двоглас. Троглас.
 • Индивидуално и групно свирање.

ТЕЛО КАО МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТ

 • Синхронизација различитих менталних и физичких капацитета.
 • Koординација различитих менталних и физичких капацитета.
 • Правилно дисање.
 • Концентрација.
 • Говор тела.
 • Јачање одређених делова тела. Рефлекс. Пажња.
 • Брзина реаговања на различите захтеве из окружења.
 • Развој свесности о нашем телу, контроли покрета и јачању мишића, као и бољој координацији и балансу.
 • Стимулација и активација организма на психомоторном и когнитивном нивоу.
 • Истраживање унутрашњег ритма и звука свога тела.
 • Body percussion.

КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ КРОЗ МУЗИКУ

 • Технике критичког мишљења. Дрво проблема. Дебата. Шест шешира. Мозгалица. Трибине.
 • Вештине критичког мишљења: комуникација, сарадња, препознавање проблема, решавање проблема.
 • Вештина постављања питања: меморијска, транслацијска, интерпретацијска, аналитичка, синтетичка, евалуацијска.
 • Обликовање оригиналног мишљења.
 • Музичка критика. Анализа композиције.
 • Развијање способности и интересовања за целоживотно образовање.

 

Повезано

Куповина уџбеника на рате за школску 2024/25. годину
Куповина уџбеника на рате за школску 2024/25. годину Поштовани родитељи, Наставничко веће и Савет родитеља ОШ “Мирослав Антић” донели су, на предлог предметних наставника и…
Детаљније
Нови Статут Основне школе “Мирослав Антић”
Нови Статут Основне школе "Мирослав Антић" 13.5.2024. Нови Статут Основне школе “Мирослав Антић”
Детаљније
Нови Правилник о дисциплинској одговорности ученика ОШ “Мирослав Антић”
Нови Правилник о дисциплинској одговорности ученика ОШ "Мирослав Антић" 13.5.2024. Нови Правилник о дисциплинској одговорности ученика ОШ “Мирослав Антић”
Детаљније
Нови правилник о употреби телефона ОШ “Мирослав Антић”
Нови правилник о употреби телефона ОШ "Мирослав Антић" 13.5.2024. Правилник о употреби телефона у ОШ “Мирослав Антић”
Детаљније
Одлука о ђачкој помоћи породицама са децом школског узраста на територији града Београда
Одлука о ђачкој помоћи породицама са децом школског узраста на територији града Београда. Привремени орган града Београда је 19.4.2024. године донео Одлуку о ђачкој помоћи…
Детаљније
Измене термина писменог задатка из енглеског језика у 6. разреду
Измене термина писменог задатка из енглеског језика у 6. разреду У одељењима шестог разреда дошло је до измене термина за писмени задатак из енглеског језика.Ученици…
Детаљније