Слободне наставне активности за 5. и 6. разред

 

 

Слободне наставне активности (у даљем тексту СНА) су део плана наставе и учења који школа планира Школским програмом и Годишњим планом рада. Ученици у сваком разреду, од петог до осмог, бирају један од три програма СНА који школа нуди што значи да ће сваки ученик током другог циклуса основног образовања и васпитања похађати четири различита програма.

Одабрани програми СНА су за ученика обавезни, а успех се изражава описном оценом и не утиче на општи успех.

Сврха СНА је да допринесу остваривању општих исхода образовања и васпитања, развијању кључних и општих међупредметних компетенција потребним за сналажење у свакодневном животу.

Програми СНА су тако конципирани да фаворизују активност ученика, повезивање њиховог школског и ваншколског искуства, учење путем решавања проблема, сарадњу и тимски рад, као и употребу савремених технологија у образовне сврхе.

Програми СНА реализују се комбиновањем различитих техника рада са ученицима, као што су: презентациjе, демонстрациjе, студиjе случаjа, симулациjе, играње улога, дебате, рад у малим групама, рад на проjектима, гледање и анализа видео прилога, креативне радионице, рад у групи на платформама за учење, повезивање са вршњацима из других школа или држава, гостовања стручњака, учење у другим установама, посете разним дешавањима, укључивање у акције… Потенцира се самосталност ученика у активном начину учења, а улога наставника је превасходно у томе да уведу ученике у тему, представе им кључне појмове садржаја и подстакну их на активност коју затим усмеравају, прате и вреднују.

МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ

Циљ учења слободне наставне активности Медијска писменост је да подстакне развој медијске културе ученика и допринесе јачању способности разумевања, деконструкције и креирања медијских садржаја, које ће ученику помоћи за даљи когнитивни, емоционални и социјални развој у савременом медијацентричном окружењу.

 

ТЕМЕ и кључни појмови садржаја:

 

ПОЈАМ И ФУНКЦИЈЕ МЕДИЈА

 • Медији и публика (корисници).
 • Традиционални медији (штампа, радио, телевизија, филм) и нови медији (интернет).
 • Улога и место медија у савременом друштву.
 • Медијске навике (Мој медијски дан).

ДЕКОНСТРУКЦИЈА И КОНСТРУКЦИЈА МЕДИЈСКЕ ПОРУКЕ

 • Медијски садржаји као конструкти стварности.
 • Деконструкција и конструкција медијских порука.

ОГЛАШАВАЊЕ

 • Комерцијални медијски садржаји у различитим медијима (рекламе, скривене поруке намењене пласирању одређених идеја, садржаја и животних стилова).
 • Профит као циљ оглашавања.
 • Утицај медијских садржаја на осећања, вредности и понашање публике – куповину и потрошњу.

МЕДИЈСКИ САДРЖАЈИ НА МОБИЛНИМ ДИГИТАЛНИМ ПЛАТФОРМАМА И ПРЕТРАЖИВАЊЕ НА ИНТЕРНЕТУ

 • Комуникација у дигиталном окружењу.
 • Поузданост и веродостојност информација на интернету.
 • Претраживачи „на мрежи” и агрегатори садржаја.
 • Вредновање и селекција доступних информација.
 • Персонализована претрага на Гуглу.
 • Анализа апликација на мобилном телефону.
 • Зависност од мобилних телефона.

 

ВЕЖБАЊЕМ ДО ЗДРАВЉА

Циљ учења слободне наставнe активности Вежбањем до здравља је да ученик овлада знањима, развије вештине и формира ставове и вредности од значаја за одговоран однос према сопственом здрављу, физичком вежбању и здравим животним навикама.

 

ТЕМЕ и кључни појмови садржаја

 

ВЕЖБАЊЕ, ЗДРАВЉЕ И ЖИВОТНА СРЕДИНА

 • Појам и врсте здравља, начини његовог праћења и чувања.
 • Утицај вежбања на здравље, раст и развој. Људско тело и вежбање – кости, зглобови, мишићи.
 • Специфичности вежбања у и ван спорта.
 • Правилно и неправилно вежбање.
 • Мотивација за вежбање и фактори који утичу на одустајање.
 • Када не треба вежбати.
 • Вежбање и имунитет.
 • Значај вежбања на чистом ваздуху.
 • Вежбање и очување животне средине.
 • Повреде при вежбању и прва помоћ.

ИСХРАНА И ВЕЖБАЊЕ

 • Исхрана као извор енергије.
 • Карактеристике основних животних намирница важних за вежбање.
 • Гојазност и мршавост – ризици и компликације.
 • Како и где се информишемо о здравом начину исхране. Производи који се рекламирају, а треба их избегавати.
 • Различите врсте дијета и њихови позитивни и негативни ефекти.
 • Правилна исхрана пре и после вежбања.

ВЕЖБАЊЕ И ФИЗИЧКИ ИЗГЛЕД

 • Идеал физичког изгледа некад и сад.
 • Правилно држање тела и физички изглед.
 • Претерана употреба дигиталних технологија и последице на здравље и физички изглед.
 • Утицај вежбања и здравих начина живота на физички изглед.

У ВЕЖБАЊУ ЈЕДНАКИ

 • Остваривање права детета на раст, развој, здравље, игру и дружење кроз вежбање прилагођено могућностима и потребама.
 • Доступност опреме и простора за вежбање.
 • Родна (не)равноправност у вежбању и спорту.
 • Вежбање после болести и повреда.
 • Значај вежбања за особе са сметњама у развоју и инвалидитетом и спортови.

 

МУЗИКОМ КРОЗ ЖИВОТ

Циљ учења слободне наставне активности Музиком кроз живот је да ученик развија стваралачко и креативно мишљење кроз практичан рад, мотивацију, интeлeктуaлни, сoциjaлни, eмoциoнaлни и мoрaлни рaзвoj, свест о сопственом здрављу, опажање, осетљивост за естетику, радозналост и самопоуздање како би био оспособљен за креативно решавање проблема и имао одговоран однос према очувању уметничког наслеђа и културе свога и других народа.

ТЕМЕ и кључни појмови садржаја програма

 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

 • Проширивање знања о музичким елементима.
 • Изражајна својства динамике.
 • Врста, карактер и примена темпа.
 • Тон: боја и текстура.
 • Ритам: дводелни, троделни, четвороделни и мешовити.
 • Повезивање звука и ритма.
 • Примена динамике, темпа и ритма у свакодневном животу
 • Проширивање искуства ученика у коришћењу различитих музичких средстава за рад у процесу музичког изражавања и обликовања.
 • Индивидуално и групно певање. Двоглас. Троглас.
 • Индивидуално и групно свирање.

ТЕЛО КАО МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТ

 • Синхронизација различитих менталних и физичких капацитета.
 • Koординација различитих менталних и физичких капацитета.
 • Правилно дисање.
 • Концентрација.
 • Говор тела.
 • Јачање одређених делова тела. Рефлекс. Пажња.
 • Брзина реаговања на различите захтеве из окружења.
 • Развој свесности о нашем телу, контроли покрета и јачању мишића, као и бољој координацији и балансу.
 • Стимулација и активација организма на психомоторном и когнитивном нивоу.
 • Истраживање унутрашњег ритма и звука свога тела.
 • Body percussion.

КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ КРОЗ МУЗИКУ

 • Технике критичког мишљења. Дрво проблема. Дебата. Шест шешира. Мозгалица. Трибине.
 • Вештине критичког мишљења: комуникација, сарадња, препознавање проблема, решавање проблема.
 • Вештина постављања питања: меморијска, транслацијска, интерпретацијска, аналитичка, синтетичка, евалуацијска.
 • Обликовање оригиналног мишљења.
 • Музичка критика. Анализа композиције.
 • Развијање способности и интересовања за целоживотно образовање.

 

Повезано

Окружно такмичење из математике – пласирани ученици
Окружно такмичење из математике - пласирани ученици Одлуком Градског актива наставника математике и Подружнице ДМС-Београд на окружно такмичење из математике за ученике основних школа су…
Детаљније
Кориговани коначни резултати општинског такмичења из математике за пети разред
Корекција коначних резулата за пети разред - Општинско такмичење из математике школске 2023/24. године Кориговани коначни резултати за пети разред са општинског такмичења из математике…
Детаљније
Коначни резултати општинског такмичења из математике 2023/24.
Општинско такмичење из математике школске 2023/24. године Коначни резултати са општинског такмичења из математике школске 2023/2024. године. Честитамо свим ученицима на успешном учешћу на такмичењу!
Детаљније
Општинско такмичење из математике 2023/24.
Општинско такмичење из математике 2023/24. Прелиминарни резултати са Општинског такмичења из математике 2024. године. Жалбе се могу поднети лично код секретара ОШ “Мирослав Антић” у понедељак,…
Детаљније
Почетак другог полугодишта
Почетак другог полугодишта 22.1.2024. Друго полугодиште почиње у понедељак, 22. јануара 2024. године.Непарна смена долази у школу пре подне, а парна смена после подне. 
Детаљније
Јавни позив за бесплатну онлајн подршку учењу програмирања – расПЕТЉАвање
Јавни позив за бесплатну онлајн подршку учењу програмирања – расПЕТЉАвање Поштовани, овим путем вас обавештавамо о отвореном јавном позиву за бесплатну онлајн подршку учењу програмирања – расПЕТЉАвање,…
Детаљније