Слободне наставне активности за 7. и 8. разред

 

Слободне наставне активности (у даљем тексту СНА) су део плана наставе и учења који школа планира Школским програмом и Годишњим планом рада. Ученици у сваком разреду, од петог до осмог, бирају један од три програма СНА који школа нуди што значи да ће сваки ученик током другог циклуса основног образовања и васпитања похађати четири различита програма.

Одабрани програми СНА су за ученика обавезни, а успех се изражава описном оценом и не утиче на општи успех.

Сврха СНА је да допринесу остваривању општих исхода образовања и васпитања, развијању кључних и општих међупредметних компетенција потребним за сналажење у свакодневном животу.

Програми СНА су тако конципирани да фаворизују активност ученика, повезивање њиховог школског и ваншколског искуства, учење путем решавања проблема, сарадњу и тимски рад, као и употребу савремених технологија у образовне сврхе.

Програми СНА реализују се комбиновањем различитих техника рада са ученицима, као што су: презентациjе, демонстрациjе, студиjе случаjа, симулациjе, играње улога, дебате, рад у малим групама, рад на проjектима, гледање и анализа видео прилога, креативне радионице, рад у групи на платформама за учење, повезивање са вршњацима из других школа или држава, гостовања стручњака, учење у другим установама, посете разним дешавањима, укључивање у акције… Потенцира се самосталност ученика у активном начину учења, а улога наставника је превасходно у томе да уведу ученике у тему, представе им кључне појмове садржаја и подстакну их на активност коју затим усмеравају, прате и вреднују.

МОЈА ЖИВОТНА СРЕДИНА

 

Циљ учења слободне наставне активности је да допринесе развоју компетенција потребних за одговорну улогу у друштву у погледу очувања животне средине, биодиверзитета и одрживог развоја.

ТЕМЕ и кључни појмови садржаја

 

ЕКОЛОШКИ ОТИСАК И ОПСТАНАК

 • Еколошки отисак. Биокапацитет.
 • Еколошки дуг. Одрживи развој.
 • Еколошко право.

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

 • Врсте отпада. Управљање отпадом. Комунални отпад.
 • Депонија.

РЕЦИКЛАЖА, РЕМЕДИЈАЦИЈА И ПОНОВНА УПОТРЕБА ДОБАРА И СИРОВИНА

 • Секундарне сировине: папир, уља у исхрани, текстил, пластика.
 • Предности и недостаци поновне употребе добара и сировина.
 • 3Р правила.

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

 • Извори енергије.
 • Енергетска ефикасност. Обновљиви извори енергије.
 • Предности и недостаци обновљивих извора енергије.

 

УМЕТНОСТ

Циљ учења слободне наставне активности Уметност је да ученик развија вештине комуникације и сарадње, критичко и стваралачко мишљење, осетљивост за естетику, радозналост, мотивацију за истраживање и изражавање у различитим медијима као и одговоран однос према очувању уметничког наслеђа и културе свога и других народа.

ТЕМЕ и кључни појмови садржаја

 

ТРАДИЦИОНАЛНА ВИЗУЕЛНА УМЕТНОСТ ШИРОМ СВЕТА

 • Визуелна уметност народа Аустралије и Новог Зеланда (сликарство аустралијских Абориџина, традиционална тетоважа Маора)
 • Уметност америчких народа (тотеми, керамика, ћилими, корпе)
 • Култура древне Индије, Кине и Јапана (градови, храмови, одећа, писмо)
 • Уметност народа Африке (маске и штитови)
 • Словенска традиција (митологија, симболика и орнаментика)

ТРАДИЦИОНАЛНА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ БАЛКАНА И СРБИЈЕ

 • Културно наслеђе (значај и улога)
 • Традиционална музичка уметност Балкана (основне карактеристике у односу на ентитет и међусобни утицаји, сличности и разлике)
 • Традиционална музика Србије (певање, свирање, обичаји, обреди, ношња, кола…)
 • Начини очувања културног наслеђа

МОДЕРНО ДОБА И МУЗИКА

 • Савремене технологије и музика.
 • Маркетинг у музици. Примењена музичка уметност.
 • Музичка критика и интервју.

 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Циљ учења слободне наставне активности Предузетништво је да допринесе развоју иновативности и предузимљивости код ученика, способности да се идеје претворе у акцију, способности за тимски рад и коришћење разноврсних извора знања ради бољег разумевања друштвених процеса и појава и преузимањa одговорне улоге у савременом друштву.

ТЕМЕ и кључни појмови садржаја

 

ЗАШТИТА ПРАВА ПОТРОШАЧА

 • Однос цене и квалитета производа/услуге.
 • Декларација производа.
 • Уговорна обавеза за услугу.
 • Остваривање права потрошача.

СВЕТ РАДА

 • Свет занимања некад, сад и у будућности.
 • Професионална оријентација.
 • Професионални развој.
 • Форма и функција CV и мотивационог писма.
 • Концепт целоживотног учења.

ПОКРЕНИ СЕБЕ И ДРУГЕ

 • Покретање иницијативе.
 • Менаџмент и лидерство.

УЧЕНИЧКА ПРЕДУЗЕЋА

 • Појам предузећа (привредног субјекта).
 • Производ и/или услуга.
 • Појам тржишта.
 • Људски и материјални ресурси.
 • Пословна комуникација.
 • Основни етички принципи у пословању.
 • Процес производње и процес пружања услуга.
 • Цена производа или услуге.
 • Облици промовисања производа.
 • Продаја производа или услуге.

 

Повезано

Нови Статут Основне школе “Мирослав Антић”
Нови Статут Основне школе "Мирослав Антић" 13.5.2024. Нови Статут Основне школе “Мирослав Антић”
Детаљније
Нови Правилник о дисциплинској одговорности ученика ОШ “Мирослав Антић”
Нови Правилник о дисциплинској одговорности ученика ОШ "Мирослав Антић" 13.5.2024. Нови Правилник о дисциплинској одговорности ученика ОШ “Мирослав Антић”
Детаљније
Нови правилник о употреби телефона ОШ “Мирослав Антић”
Нови правилник о употреби телефона ОШ "Мирослав Антић" 13.5.2024. Правилник о употреби телефона у ОШ “Мирослав Антић”
Детаљније
Одлука о ђачкој помоћи породицама са децом школског узраста на територији града Београда
Одлука о ђачкој помоћи породицама са децом школског узраста на територији града Београда. Привремени орган града Београда је 19.4.2024. године донео Одлуку о ђачкој помоћи…
Детаљније
Измене термина писменог задатка из енглеског језика у 6. разреду
Измене термина писменог задатка из енглеског језика у 6. разреду У одељењима шестог разреда дошло је до измене термина за писмени задатак из енглеског језика.Ученици…
Детаљније
Бесплатни уџбеници за школску 2024/25. годину
Бесплатни уџбеници за школску 2024/25. годинуПоштовани родитељи,Министарство просвете планира да за следећу школску годину обезбедиБЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ у школској 2024/2025. годиниПраво на бесплатне уџбенике имају:ученици из…
Детаљније