Слободне наставне активности за 7. и 8. разред

 

Слободне наставне активности (у даљем тексту СНА) су део плана наставе и учења који школа планира Школским програмом и Годишњим планом рада. Ученици у сваком разреду, од петог до осмог, бирају један од три програма СНА који школа нуди што значи да ће сваки ученик током другог циклуса основног образовања и васпитања похађати четири различита програма.

Одабрани програми СНА су за ученика обавезни, а успех се изражава описном оценом и не утиче на општи успех.

Сврха СНА је да допринесу остваривању општих исхода образовања и васпитања, развијању кључних и општих међупредметних компетенција потребним за сналажење у свакодневном животу.

Програми СНА су тако конципирани да фаворизују активност ученика, повезивање њиховог школског и ваншколског искуства, учење путем решавања проблема, сарадњу и тимски рад, као и употребу савремених технологија у образовне сврхе.

Програми СНА реализују се комбиновањем различитих техника рада са ученицима, као што су: презентациjе, демонстрациjе, студиjе случаjа, симулациjе, играње улога, дебате, рад у малим групама, рад на проjектима, гледање и анализа видео прилога, креативне радионице, рад у групи на платформама за учење, повезивање са вршњацима из других школа или држава, гостовања стручњака, учење у другим установама, посете разним дешавањима, укључивање у акције… Потенцира се самосталност ученика у активном начину учења, а улога наставника је превасходно у томе да уведу ученике у тему, представе им кључне појмове садржаја и подстакну их на активност коју затим усмеравају, прате и вреднују.

МОЈА ЖИВОТНА СРЕДИНА

 

Циљ учења слободне наставне активности је да допринесе развоју компетенција потребних за одговорну улогу у друштву у погледу очувања животне средине, биодиверзитета и одрживог развоја.

ТЕМЕ и кључни појмови садржаја

 

ЕКОЛОШКИ ОТИСАК И ОПСТАНАК

 • Еколошки отисак. Биокапацитет.
 • Еколошки дуг. Одрживи развој.
 • Еколошко право.

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

 • Врсте отпада. Управљање отпадом. Комунални отпад.
 • Депонија.

РЕЦИКЛАЖА, РЕМЕДИЈАЦИЈА И ПОНОВНА УПОТРЕБА ДОБАРА И СИРОВИНА

 • Секундарне сировине: папир, уља у исхрани, текстил, пластика.
 • Предности и недостаци поновне употребе добара и сировина.
 • 3Р правила.

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

 • Извори енергије.
 • Енергетска ефикасност. Обновљиви извори енергије.
 • Предности и недостаци обновљивих извора енергије.

 

УМЕТНОСТ

Циљ учења слободне наставне активности Уметност је да ученик развија вештине комуникације и сарадње, критичко и стваралачко мишљење, осетљивост за естетику, радозналост, мотивацију за истраживање и изражавање у различитим медијима као и одговоран однос према очувању уметничког наслеђа и културе свога и других народа.

ТЕМЕ и кључни појмови садржаја

 

ТРАДИЦИОНАЛНА ВИЗУЕЛНА УМЕТНОСТ ШИРОМ СВЕТА

 • Визуелна уметност народа Аустралије и Новог Зеланда (сликарство аустралијских Абориџина, традиционална тетоважа Маора)
 • Уметност америчких народа (тотеми, керамика, ћилими, корпе)
 • Култура древне Индије, Кине и Јапана (градови, храмови, одећа, писмо)
 • Уметност народа Африке (маске и штитови)
 • Словенска традиција (митологија, симболика и орнаментика)

ТРАДИЦИОНАЛНА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ БАЛКАНА И СРБИЈЕ

 • Културно наслеђе (значај и улога)
 • Традиционална музичка уметност Балкана (основне карактеристике у односу на ентитет и међусобни утицаји, сличности и разлике)
 • Традиционална музика Србије (певање, свирање, обичаји, обреди, ношња, кола…)
 • Начини очувања културног наслеђа

МОДЕРНО ДОБА И МУЗИКА

 • Савремене технологије и музика.
 • Маркетинг у музици. Примењена музичка уметност.
 • Музичка критика и интервју.

 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Циљ учења слободне наставне активности Предузетништво је да допринесе развоју иновативности и предузимљивости код ученика, способности да се идеје претворе у акцију, способности за тимски рад и коришћење разноврсних извора знања ради бољег разумевања друштвених процеса и појава и преузимањa одговорне улоге у савременом друштву.

ТЕМЕ и кључни појмови садржаја

 

ЗАШТИТА ПРАВА ПОТРОШАЧА

 • Однос цене и квалитета производа/услуге.
 • Декларација производа.
 • Уговорна обавеза за услугу.
 • Остваривање права потрошача.

СВЕТ РАДА

 • Свет занимања некад, сад и у будућности.
 • Професионална оријентација.
 • Професионални развој.
 • Форма и функција CV и мотивационог писма.
 • Концепт целоживотног учења.

ПОКРЕНИ СЕБЕ И ДРУГЕ

 • Покретање иницијативе.
 • Менаџмент и лидерство.

УЧЕНИЧКА ПРЕДУЗЕЋА

 • Појам предузећа (привредног субјекта).
 • Производ и/или услуга.
 • Појам тржишта.
 • Људски и материјални ресурси.
 • Пословна комуникација.
 • Основни етички принципи у пословању.
 • Процес производње и процес пружања услуга.
 • Цена производа или услуге.
 • Облици промовисања производа.
 • Продаја производа или услуге.

 

Повезано

Осигурање ученика 2023_2024.
Осигурање ученика 2023/2024. Комисија именована испред Савета родитеља је размотрила све приспеле понуде за осигурање ученика и изабрала као најбољу понуду осигуравајуће куће АМС Осигурање.…
Детаљније
Kоришћење бесплатне апликације
Коришћење бесплатне апликације Математички институт САНУ обратио се Министарству просвете предлогом да се школама препоручи коришћење бесплатне апликације на маркетима Google Play и AppStore. На…
Детаљније
Повратак у школске клупе!
Повратак у школске клупе!   Поштовани ученици и родитељи,   Обавештавамо вас да нова школска година почиње у петак, 1.9.2023. године. Парна смена почиње пре…
Детаљније
Срећан почетак, ђаци прваци!
Срећан почетак, ђаци прваци! Драги наши ђаци прваци, Желимо вам добродошлицу у ОШ „Мирослав Антић“   Спискови ученика са распоредом по одељењима биће истакнути на…
Детаљније
Боравак – Први разред – Школске 2023/24. године
Родитељски састанак - боравак - први разред 2023/24. Поштовани/е,Састанак за родитеље будућих првака (2023/24) који су заинтересовани за коришћење услуге продуженог боравка у првом разреду…
Детаљније
Психосоцијална подршка заједници
 Психосоцијална подршка заједници Радна група Владе Републике Србије је покренула Психосоцијално саветовалиште у простору Омладинског позоришта Дадов (Десанке Максимовић бр.6, Врачар).Саветовалиште је отворено сваког дана од…
Детаљније